Добре дошли!

Детска градина „Вяра, Надежда и Любов” е общинско детско заведение за отглеждане и възпитание на деца от яслена възраст до постъпване в първи клас.

Образователно-възпитателната работа с децата в ДГ „Вяра, Надежда и Любов”се извършва в две яслени и шест градински групи.

Детската градина предлага условия за физическото, духовното, нравственото и социалното развитие на детето, като гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение, възпитава го в дух на мир и толерантност, приобщаава го към българските традиции и културни ценности.

Водещата идея на екипа е съхранение на индивидуалността на всяко дете и разгръщане в оптимална степен на потенциала му в интелектуален и социален аспект. Екипът на детската градина работи съобразно Конвенцията на ООН за правата на детето , определяйки детето като личност и индивидуалност , като висша ценност, към която трябва да се отнасяме с любов и грижа

Всяко дете е малка личност.

Дворът на ДГ е в много добро състояние : нова детска площадка, нови градински детски съоръжения и възстановяване на декоративна растителност, добра материална база с интерактивни дъски.

2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign