Екип

ДГ  „Вяра,Надежда и Любов”  разполага с квалифициран екип от педагогически, медицински и помощен персонал, който професионално, с опит, търпение и обич води децата по пътя на знанието и красотата в живота.

Директор

 • Невин Камбер

Учители

 • Людмила Костова - старши учител
 • Мария Матолова - старши учител
 • Снежина Стоянова – старши учител
 • Валентинa Дойнова - старши учител
 • Недка Райчева  -  старши учител
 • Елена Иванова- старши учител
 • Атанаска Шопова - старши учител
 • Хасибе Халил -   учител
 • Пенка Илчева - старши учител
 • Златина Митева- старши  учител
 •  Магдалена Ангелова - старши учител
 • Ивелина Антонова -  учител
 • Татяна Белева – учител по музика
 • Ташкадън Мустафа - педагог
 • Шюкран Шабан - психолог

Медицински сестри

 • Семра Азис – на кабинет
 • Айгюл Бекир – на кабинет
 • Румяна Хаджиева – сестра в ясла
 • Нефизе Иса – сестра в ясла
 • Гюлнар Шакир – сестра в ясла
 • Азизе Хасан – сестра в ясла

Непедагогически персонал

 • Гергана Михайлова –  помощник - възпитател
 • Радка Ангелова – помощник - възпитател
 • Алтънай Изет – помощник - възпитател
 • Айля Мюмюн – помощник - възпитател
 • Бахрие Емин – помощник - възпитател
 • Хатидже Муса – помощник - възпитател
 • Фирдес Исмаил – помощник – възпитател
 • Лезие Емин - помощник – възпитател
 • Виолета Кьосева - помощник – възпитател
 • Гюлюмсер Фейзула - помощник – възпитател
 • Татяна Николова - помощник – възпитател
 • Станка Дялкова – домакин
 • Славчо николов – огняр
 • Мюрфет Емин – готвач
 • Гюлсер Халил – помощник готвач
 • Сение Осман – работник кухня
 • Гюлтен Ахмед – перач

Концепция

 • Опазване здравето и гарантиране сигурността на децата
 • Възпитание, обучение и социализация на децата
 • Полагане основите за учене през целия живот
 • запазване традициите в българското предучилищно образование и внедряване на нови педагогически практики
 • създаване на близки до семейната среда уют и емоционален комфорт.

Позиции

 • Работа в екип
 • Професионално израстване
 • Толерантност и уважение
 • Мотивираност и творчество
2018 © ДГ "Вяра, надежда и любов" гр. Кърджали. Всички права запазени.Webdesign